Tải sách tin học 11 pdf miễn phí tại website dowloadsach.com theo link tải bên dưới

Tải sách giáo khoa tin học 11 pdf

Tải sách tin học 11 pdf miễn phí theo link sau:

Giới thiệu sách tin học lớp 11 pdf

Tin Học 11 – Định Hướng Khoa Học Máy Tính (Kết Nối) (2023)

Sách Tin Học 11 pdf được biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ chính thức được sử dụng trong năm học 2023-2024.

Nội dung sách hướng đến mục đích giúp học sinh tìm tòi, khám phá kiến thức mới, vận dụng chúng vào việc giải quyết các vấn đề của học tập và của thực tiễn cuộc sống.

Thông qua các hoạt động này, học sinh không những hình thành và phát triển các năng lực đặc thù của môn Tin học mà còn hình thành và phát triển được các năng lực chung như năng lực tự chủ, tự học, giao tiếp và hợp tác.

sách tin học 11 pdf

Mục lục sách tin học 11

 • Chương 1: Một số khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình
 • Bài 1: Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình
 • Bài đọc thêm 1. Bạn biết gì về các ngôn ngữ lập trình?
 • Bài 2: Các thành phần của ngôn ngữ lập trình
 • Bài đọc thêm 2. Ngôn ngữ Pascal
 • Chương 2: Chương trình đơn giản
 • Bài 3: Cấu trúc chương trình
 • Bài 4: Một số kiểu dữ liệu chuẩn
 • Bài 5: Khai báo biến
 • Bài 6: Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán
 • Bài 7: Các thủ tục chuẩn vào/ra đơn giản
 • Bài 8. Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình
 • Bài tập và thực hành 1
 • Chương 3: Cấu trúc rẽ nhánh và lặp
 • Bài 9: Cấu trúc rẽ nhánh
 • Bài 10: Cấu trúc lặp
 • Bài tập và thực hành 2
 • Chương 4: Kiểu dữ liệu có cấu trúc
 • Bài 11: Kiểu mảng
 • Bài tập và thực hành 3
 • Bài tập và thực hành 4
 • Bài 12: Kiểu xâu
 • Bài tập và thực hành 5
 • Bài 13: Kiểu bản ghi
 • Chương 5: Tệp và thao tác với tệp
 • Bài 14: Kiểu dữ liệu tệp
 • Bài 15: Thao tác với tệp
 • Bài 16: Ví dụ làm việc với tệp
 • Chương 6: Chương trình con và lập trình có cấu trúc
 • Bài 17: Chương trình con và phân loại
 • Bài 18: Ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con
 • Bài tập và thực hành 6
 • Bài tập và thực hành 7
 • Bài đọc thêm 3. Ai là lập trình viên đầu tiên?
 • Bài 19: Thư viện chương trình con chuẩn
 • Bài tập và thực hành 8
 • Bài đọc thêm 4. Âm thanh

PHỤ LỤC A

 1. Một số phép toán thường dùng
 2. Giá trị phép toán lôgic

PHỤ LỤC B

 1. Môi trường Turbo Pascal
 2. Một số tên dành riêng
 3. Một số kiểu dữ liệu chuẩn
 4. Một số thủ tục và hàm chuẩn
 5. Câu lệnh rẽ nhánh và lặp
 6. Câu lệnh with
 7. Một số thông báo lỗi

PHỤ LỤC C

 • Câu lệnh rẽ nhánh và lập trong C++

Xem thêm:

5/5 - (1 bình chọn)